top of page
Duša verzus hmota- Ako nájsť šťastie v živote

Šťastie si tvoríme sami - zhmotnenie pozitívneho života /marec 2019

KVALITY POTRIEB

Potreby má každý jeden z nás, ovšem akú kvalitu života žijeme, či sme spokojní, alebo sme v negativite smútkov a strachov, to závisí od kvality potrieb, od našich preferencií. Keď budeme uvažovať ako smerovať k trvalému šťastiu, ukážu sa nám najprimárnejšie potreby, bez ktorých nejde postaviť chrám spokojného bytia na Zemi.

 Akým kľúčom sa dostaneme k životu v hmotnom i duševnom šťastí a ako k tomu dospejeme?

 

Vnímam tu 5 základných potrieb, ktoré sú v kontinuite na seba a žiadna bez druhej neprinesie cestu k plnému bytiu v šťastí. Tieto potreby by som pripodobnila k STROMU, kedy bez dobrých koreňov a ich rozvetvenia, nevyrastie krásny košatý strom. A tak vyváženosť musí byť tak dole, ako aj hore a jedno bez druhého by nebolo plné.

 

Prvá POTREBA- PRIJATIE SEBA --BYŤ SKUTOČNÝM, BYŤ SÁM SEBOU.

Píšem o potrebe byť sám sebou, žiť v súlade so svojim poslaním a danosťami duše, tela, hmoty, v ktorej sme/ teraz a tu. To znamená nehrať predstavy druhých o nás, byť  prirodzeným  z  čistej  duše a  úprimnosti

( hľadať v sebe tú čistú božskú esenciu --- nájsť v sebe láskavého človeka s pochopením pre druhých, otvoriť v sebe to božské, nemyslím nechávať priestor pre negatívne emócie-agresia, závisť a pod, to nie je božské, to má iný pôvod.), mať sa rád so svojimi danosťami (prijatie a pokora) a chápať, že každý je jedinečný a ako ja nebudem nikdy druhým, on nikdy nebude mnou, pochopenie a prijatie, že JA SOM SI NAJVAČŠÍM DAROM a som prostriedkom k prežívaniu trvalého šťastia .. Nik iný nám šťastie do života nezabezpečí, nič hmotné tiež nie, TRVALÉ ŠŤASTIE JE STAV DUCHA A MYSLE ČLOVEKA, PODPORENÉ V HMOTE.

A v tomto nastavení šťastia, sa nám hmota podriaďuje, tvoríme si ju ako PC hru, s tým rozdielom, že virtuálna realita sa stáva našou hmotnou realitou, to znamená- my tým snom žijeme nielen vnútorne v predstavách (v srdci), ale aj hmotne na úrovni života na Zemi v tejto realite a dimenzii.

 

Druhá POTREBA -HOJNOSŤ (DOVOLIŤ SI HOJNOSŤ)

Prijatím .....všetkého, uvedomením si kde som, s kým, v akom prostredí, aké mám prvotné podmienky, na ktorých môžem stavať a uvedomením si svojej potreby hmotného zabezpečenia. Uvedomiť si potrebu, znamená zadefinovať ju v sebe, vo svojom srdci. Nie mysli, ale  v srdci! a tešiť sa z tejto potreby. Nebáť sa žiť finančne zabezpečený život, nebáť sa žiť lásku svojich snov, nemať limity chudoby v žiadnom smere života. Jediné limity si totiž dávame sami. Nič nie je nemožné, čokoľvek naozaj zo srdca snívame, to zadávame do programu na náš ďalší život. Dovoliť si hmotnú hojnosť je  nevyhnutnosťou ( téme sa budem venovať v niektorom z ďalších článkov).

//V žiadnom prípade si tieto potreby nespochybňujme, negatívne energie majú rýchlejší dopad a odraz do hmoty, než pozitívne. Sú to PROGRAMY, ktoré si dávame. Negatívne programy (strach, plač nad svojim životom, smútok, rezignácia, obava, pochybnosti, závisť, neprajnosť, agresivita, egoizmus) majú ostrú ťažkú, dunivú energiu, ktorá sa zhmotňuje omnoho rýchlejšie, ako Program pozitívneho naladenia (energia jemná, číra, vlnivá, hravá a omnoho ľahšia). Tu na Zemi v globále prevládajú energie hutnejšie (hmota je hutná energia), preto do nich prienik jemných pozvoľných POZITÍVNYCH energií preniká pomalšie a v momente pochybností celý proces zastavujeme.// Tu by som to rada pripodobnila k počasiu. Predstavme si Tornádo ako energiu negatívnu a jemný letný vánok, ako energiu pozitívneho zhmotnenia. Predstavte si, ako prichádza letný vánok, a aký rýchly dopad má Tornádo na Zem. Áno, presne takto to funguje so zhmotnením PROGRAMOV tu na Zemi. Preto pokiaľ uvažujeme nad konštruktívnou zmenou svojho života k prosperite, vedome si pracujme na myšlienkach, ktoré si držíme.   

 

Tretia POTREBA- PRIJAŤ A ZVEDOMIŤ SI HMOTU

Prijať hmotu (náš hmotný svet, podmienky okolo nás) ako tvárny živý svet, ktorý si skutočne tvoríme - realizujeme sami, toto si plne vedomím povoliť je dôležité. Ako sa správne hovorí -„každý svojho šťastia tvorcom“ je absolútne zásadne pravdivé. Prijatie, že sme duša s telom v hmote a hmota je pre toto bytie našou súčasťou a my súčasťou hmoty (život na Zemi), uvedomenie si toho, že táto hmota je dar pre dušu a jej rast. Ctíme hmotu ako prostriedok!

Duša chcela povyrásť na duši cez hmotu, užitie hmoty, milovanie hmoty, uznanie hmoty ako nášho súčasného prostriedku pre rast,  prostriedok pre rozpomenutie pamati duše a jej zušľachtenie, pochopenie. Cez hmotu, práve tu na zemi, spoznávame AJ SAMI seba, učíme sa. Voľba to bola a je pre každého z nás dobrovoľná. Preto je duši v tele - človeku, nedôstojné hmotu považovať  za menejcennú, nepodstatnú, nedôležitú. Ale pozor! Nie je viac, než duch a duch nie je ! momentálne !(teraz na Zemi) viac, než hmota. Platí pravidlo ako hore, tak aj dole. Na Zem sme prišli okúsiť tvoriť cez hmotu, tak si tohto daru HMOTY vážme.

Ale ani po predošlých 3 POTREBÁCH sa stále nedostávame k plnosti šťastia a prežitia ho tu v našom živote.

4 POTREBA je PRIJATIE VŠETKÝCH SITUÁCIÍ -zmierenie sa (pokora)

Pokora k životu nie je klopenie očí pred druhými, ani uberanie si na úkor seba, pokora je pochopenie zmyslu vlastného života, nie som viac a nie som ani menej.

„Všetci sme na jednej lodi spoznávania, len paluby sa líšia.“

Počas bytia na Zemi si človek prejde rôznymi skúškami a nie vždy sú mu príjemné. Ako vieme, píšem hlbšie k téme v článku o Karme a možnostiam ju obísť, žiadna nepríjemná situácia, je aj reálne pre nás zlá.

Skôr naopak, sú  podanou rukou pomoci zhora. Buď túto pomoc pochopíme hneď, ak nie, zopakuje sa. Pravidlo je však jasné- všetko boľavé v živote, nás nasmerováva k pochopeniu toho, čomu ešte nerozumieme na úrovni niterného prijatia a plného splynutia  nového vedomia v duši.

Až keď pochopíme, že všetko v našom živote je absolútne správne a budeme ochotní to prijať s pokorou, až vtedy sa začnú v našich životoch meniť situácie k lepšej kvalite života. Rozumejme tomu tak, že naša maličkosť nie je oprávnená (nemá dostatočnú kapacitu vedomia) posúdiť, či sa nám deje niečo nespravodlivé, toto my neposudzujeme, nemáme nárok (teraz tu v telách na Zemi), sme v tomto ohľade nevedomí. My ten presah skúsenosti nevidíme (sme časti duše vo fyzickom tele), naše duše prešli pred vtelením zabudnutím.  Neexistuje žiadne také nešťastie, ani šťastie, ktorého by sme neboli hodni. Všetko v našich životoch je naše-patrí výlučne nám a nikomu inému. Tak isto to platí aj naopak, je zbytočné posudzovať druhého šťastie, všetko môže byť náš skreslený pohľad, pretože každý z nás tu na Zemi si rieši svoje nedokonalosti. Nik nemá nič len tak, pečené holuby do huby nelietajú, nikomu,

Pokiaľ  s plným vedomím budeme prijímať  náš život a naše nečakané situácie, aj tie smutné a boľavé, rozhodne sa zmení aj naše „merítko“ na ose od ega k pokore. Je to tá pravá pokora voči múdrosti života a pomyselnému osudu-karme. Prijímame život so všetkým, bez výhrad, všetko je doležité, to smutnejšie, aj radostné.

 

A 5 najdôležitejšia potreba – DOVERA V ŽIVOT, život JE MÚDRY (Boh sa postará)

My nemusíme riešiť zajtrajšky a dlhodobé plány už vôbec nie. Žijeme realitou tu a teraz a vieme, že je o nás postarané. Toto je však POTREBA, ktorá prichádza v záverečnej fáze a nedostaví sa len tak, že si povieme- život sa postará! No bolo by to povznášajúce, keby to takto fungovalo, ale nie je tomu tak. Je to jedno z najťažších prijatí vedomia na Zemi. Dospievame k nemu väčšinou v situáciách pre život hraničných, kedy jediné, čo nám už vskutku ostane, je práve DOVERA V ŽIVOT, ŽE JE MÚDRY A POSTARÁ SA O NÁS..... Neviem, či táto skúsenosť je prenosná, ale nebyť mojich pádov, ťažko Vám tu dnes o tom budem písať. Po pochopení tohto a vyslovene - odovzdaniu sa životu, sa môj život obrátil do nepoznaného -začala som meniť svoju realitu života- tvoriť v hmote. Skrátka som sa dostala do stavu, kedy som životu zoči voči povedala- „Odovzdávam sa, tak sa dej vola božia!“

Presne tento posledný bod kvality potrieb šťastia, však majú ľudia tendenciu a priori odmietať, pretože im to logika mozgu nedovoľuje. Od mala nám boli vmanipulované potreby myslieť na budúcnosť, zabezpečiť sa hromadením hmotných statkov, plánovať istoty do budúcnosti. A tak sa nie je čomu diviť, že generácie detí, následne dospelých, v tomto programe žijú svoje životy. Ovšem tieto istoty hmotné, nám uberajú na slobode voľby duše, stále podporujeme myslením naše strachy-„čo keby sa niečo stalo!“ A reťazová reakcia strachov a obáv je tu...tie nám následne bránia v realizácii duše a sťahujú nás emočne(tiež vibračne) do negatívnych energií a tak žijeme upäté životy a naše túžby a priania nemajú možnosť sa naplniť. Niežeby sme boli zlí, nechápali vyššie spomenuté, ale naše vibrácie nás neprepoja s momentom zhmotnenia, ktorý nastáva pri vyšších frekvenciách.  Vplyv takýchto energií píšem vyššie, je neprínosný, ba ubližujúci.

V závere zhrniem tieto kvality k naplneniu šťastného bytia, aby rezonovali opať

1. PRIJATIE SEBA

2. POTREBA HOJNOSTI- dovoliť si ju

3. POTREBA PRIJATIA HMOTY

4. POTREBA PRIJATIA VŠETKÝCH SITUÁCIÍ

5. DOVERA V ŽIVOT/ Boha

Áno, sú skutočným čarovným prútikom, či bájnym džinom z lampy Aladina, otvárajú nám možnosti tvorenia v hmote, ktoré sme si tak pred vtelením priali. Využime naše potenciály a dary, táto hmotná skúsenosť duše sa už nemusí opakovať. Alebo inak, bude sa opakovať dovtedy, dokedy to hmotné dobrodružstvo nepochopíme..

Až po splnení týchto podmienok, sa človeku tu v hmote darí (má hojnosť finančnú) a je šťastný ( na duši, v srdci) = ZDRAVÝ STROM, je zdravý duchom a má zdravé fyzické telo. Až vtedy môže človek žiť Láskou / Bohom vo večnej spokojnosti. Až keď sme tvorcovia našich životov, nášho sveta, až vtedy plne pochopíme našu vlastnú malosť  a obrovskú silu nad nami - Boha. To je skutočná POKORA K ŽIVOTU, ktorú by sme mali v sebe nájsť. Je to kvalitný smer k naplneniu našich životov.  Spokojnosť bytia – ku ktorej všetci vzhliadame, dostávame v plnosti až cez najvyššiu ašpiráciu všetkých životov a bytí naprieč Vesmírom - cez Lásku. Toto je HLAVNÁ IDEA BYTIA..

Láska, najvyššie Univerzum je Boh/ najvyššia inteligencia, najvyššia sila a energia, tvorca Vesmíru, bez príkras! Keď otvoríme v sebe a prijmeme vedome, že sme nositelia božskej iskry, že žijeme vo svete, ktorý si tvoríme sami a reálne si ho začneme tvoriť, vtedy sme pochopili život na Zemi, život v hmotnej dimenzii. Lebo okrem božského zážehu,  má každý z ľudí dar POTREBY/TUŽBY/MYŠLIENKY, prostrednictvom ktorej, može tvoriť.

Pokiaľ toto pochopíme všetci, na našej planéte zavládne mier, radosť a šťastie....

Žite v šťastí a láske, nech sa tak deje!

Re Raia

Les
bottom of page