top of page

A príde tá doba

Uvedom si svoju silu TVORCU, človek

Denno denne sa stretávam s ľudmi, ktorí chcú zmeniť svoj život a nevedia… nepoznajú ani úplne základné princípy tvorenia…a drvivá väčšina ani nie je schopná tomu uveriť, že to je naša ľudská sila, naše prirodzené právo - náš dar …

Prichádza doba, kedy zo Zeme odídu duše, ktoré nedospeli do štádia pochopenia svojej tvorivej sily. Prichádza čas, kedy budeme naozaj všetci využívať svoj potenciál a čím viac nás bude, tým viac bude zosilňovať kolektívna energia, kolektivne vedomie tvorcov. Čím silnejšie bude kolektívne vedomie vyžarovať, tým väčšiu podporu bude mať jednotlivec.

Týmto procesom tvorby a viery v seba, sa znovuobnoví činnosť našich 12 vlákien DNA. Človek sa už natrvalo stane tvorivou láskyplnou bytosťou.

Až vtedy spadne maska systému a zotročovatelia budú musieť opustiť Zem.

Keď príde ten čas a každý človek si bude vedomý svojej sily, nik a nič ho už nezastaví, tam už nie je vedomie neochoty žiť svoj život v celistvosti - “ako hore, tak i dole”. Tam už nebude neochota prevziať zodpovednosť za seba a svoj život. Tam už je vedomie - inak, než tvorenim, sa žiť na Zemi nedá 

Kéž sú všetky bytosti šťastny!
Nech sa tak deje!
Re Raia 

bottom of page